Are

Are tehostaa poikkeamaraportointia ja turvallisuusjohtamista Falconyn avulla.

Johdanto

Falcony otettiin Arella käyttöön vuoden 2022 alusta, kun yrityksen aiempi turvallisuusjohtamisjärjestelmä haluttiin korvata nykyaikaisella vaihtoehdolla.

Kaikki arelaiset pääsevät käyttämään Falconya, joka on otettu vastaan erittäin positiivisesti. Uusi järjestelmä on koettu helppokäyttöiseksi, joustavaksi ja selkeäksi, vastaten Aren tarpeisiin juuri halutulla tasolla.

Yritys

 

Are on 109-vuotias suomalainen talotekniikan perheyritys, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja kiinteistön koko elinkaarelle aina uudiskohteiden talotekniikkaurakoinnista ylläpitoon ja huollon modernisoinnista korjausrakentamiseen. Yritys toimii tiiviisti yhdessä asiakkaiden kanssa, etsien kiinteistölle parhaita ratkaisuja, oli kyseessä sitten toimisto, hotelli, sairaala tai teollisuuslaitos. Aren tavoitteena on luoda energiatehokkaat tilat ja niiden käyttäjille miellyttävät sisäolosuhteet, kustannustehokkaasti toteutettuina.

Aren arvot on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Positiivinen työympäristö kannustaa arelaisia yrittämään joka päivä parhaansa, mikä takaa asiakkaalle laadukkaan lopputuloksen viikon jokaisena työpäivänä.

Arella on Suomessa 2800 työntekijää 22:lla paikkakunnalla. Yrityksellä on toimintaa myös Ruotsissa, jossa työskentelee n. 700 henkilöä.

 

Haasteet ennen Falconya

 

Aren aiempi raportointijärjestelmä ei ollut joustava, eikä se toiminut kunnolla mobiiliissa, joten turvallisuusraportoinnista muodostui loppukäyttäjille työlästä. Käyttäjät eivät myöskään saaneet tarvittavia raportteja ulos järjestelmästä, joten analytiikan tukena jouduttiin käyttämään jatkuvasti Exceleitä.

Järjestelmä alkoi olla myös teknisen käyttöikänsä päässä, joten uudistus oli vääjäämättä edessä. Arella haluttiin löytää turvallinen ja toimiva ratkaisu, joka madaltaisi raportoinnin kynnystä, osallistaisi henkilöstön aiempaa paremmin ja nostaisi vuosittaista 15 000:n turvallisuushavainnon määrää.

Käyttöönotto

 

Uuden järjestelmän kriteereinä olivat ensisijaisesti helppokäyttöisyys, selkeys ja sisältöjen muokattavuus. Tavoitteena oli, että koko henkilöstö saadaan osallistettua raportoimaan havaitut turvallisuuspoikkeamat, läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat, sekä tuomaan mahdolliset aloitteet ja toimenpiteet kaikkien tietoon. Uudistuksen kantavana ideana oli, että mitä helpompaa raportoinnista tehtäisiin, sitä enemmän laadukasta dataa saataisiin johtopäätösten tueksi.

“Falcony erottui hankintaprosessissa kilpailijoistaan erityisesti palvelun kattavuudella ja mobiiliominaisuuksilla. Suurta lisäarvoa toi myös mahdollisuus integroitua käyttämämme vakuutusyhtiön järjestelmään, jolloin tapaturmien korvauskäsittelyt pystytään avata automaattisesti. Koska saatavilla oli myös valmis Power BI -rajapinta, oli valinta lopulta helppo”, kertoo Aren turvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen.

Falcony otettiin käyttöön Arella vuoden 2022 alusta ja sen on todettu vastaavan tarpeita erinomaisesti niin johdon kuin loppukäyttäjien osalta. Falcony on kaikkien arelaisten käytettävissä ja esimiehet käyttävät järjestelmän tuottamaa dataa päivittäisen johtamisen tukena. Ylemmälle johdolle järjestelmä tarjoaa aiempaa tarkempaa kokonaiskuvaa turvallisuusjohtamisen tasosta.

Tulokset & hyödyt

 

Falconyn käyttöönotto on johtanut Aressa parempaan läpinäkyvyyteeen ja näin ollen jatkuvasti tarkempaan havainnointiin ja raportointiin. Raportoinnin viive on lyhentynyt ja korjaavien toimenpiteiden hallinnasta on tullut tehokkaampaa. Helppokäyttöisyys on puolestaan tuonut aikasäästöjä, jolloin henkilöstö on pystynyt keskittämään voimavarat itse työtehtäviin.

Uusi järjestelmä on samalla mahdollistanut jo aiemmin tarkasti seuratun tapaturmataajuuden ohella tapaturmien paremman ennaltaehkäisyn, sillä nyt tieto riskeistä saadaan läheltä piti -tilanteiden avulla kattavammin talteen ja kaikkien tietoon.

“Falconyyn syötetyistä havainnoista saadaan laskettua muun muassa tapaturmataajuus ja pystymme samalla seurata ilmoitusviivettä. Integraatio vakuutusyhtiön järjestelmään ja suoraviivaisempi prosessi on lyhentänyt tätä viivettä merkittävästi. Myös kirjausviive on puolittunut aiemmasta”, Tiainen kehuu.

Turvallisuuteen liittyvä viestintä on lisääntynyt arelaisten keskuudessa, sillä tieto poikkeamista ja riskeistä pystytään nyt jakamaan paremmin läpi organisaation. Tiaisen mukaan syitä henkilöstön onnistuneelle osallistamiselle on ollut monia, mutta merkittävimpänä esiin nousee helppokäyttöisyys aina Azuren pohjalle rakennetusta single sign-on kirjautumisesta poikkeamien raportoimiseen ja niiden korjaamiseen: “Mitä helpompaa käytöstä tehdään, sitä matalammaksi loppukäyttäjän raportoinnin kynnys saadaan.”

Tulevaisuudessa Arella aiotaa laajentaa Falconyn käyttöä muun muassa riskien arviointeihin ja työmaan turvallisuuskierroksiin. Järjestelmää suunnitellaan myös vastuullisuuden kehittämisen tueksi, joka on tärkeä osa Aren toimintaa.

“Me arvostamme Falconyn rehellistä ratkaisukeskeisyyttä. Ei luvata mahdottomia, mutta tehdään aina se mikä luvataan”, Tiainen päättää.

2

Maata

3300

Työntekijää

458 milj. €

Liikevaihto

100+

Vuotta toimintaa

“Me arvostamme Falconyn rehellistä ratkaisukeskeisyyttä. Ei luvata mahdottomia, mutta tehdään aina se mikä luvataan.”

Mikko Tiainen

Turvallisuuspäällikkö

Are
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.